Informace o zpracování osobních údajů (Informační memorandum pro Ostatní subjekty údajů)

Tímto dokumentem Vám jako subjektu údajů poskytujeme informace a poučení o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známého pod označením „General Data Protection Regulation“, se zkratkou „GDPR“.

Ujišťujeme Vás, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. V naší firmě platí přísná pravidla, jež stanovují, za jakých podmínek a jaké osobní údaje můžeme zpracovávat.

Správce Vašich osobních údajů:
Firma: Hepos, spol. s r.o.
se sídlem: Masarykova 753, Valašské Meziříčí
IČ: 46580549
tel.: +420 606 028 784
email: hepos@heposvm.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u Správce jmenován.

Tímto prohlašuje a zároveň činí ujištění, že:

1. vystupuje v rámci obchodní spolupráce se svými zákazníky tj. subjekty údajů, ve vztahu k osobním údajům, které ať už přímo nebo nepřímo získala od subjektů údajů, jako správce osobních údajů;

2. při shromažďování a dalším zpracování osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy, jakož i dle příslušných předpisů Evropské unie;

3. splňuje požadavky platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, a že implementuje požadavky GDPR a souvisejících právních předpisů;4. zavedla vhodná technická a organizační opatření, aby zajistila a byla schopna doložit, že zpracování je prováděno v souladu s platnou a účinnou úpravou ochrany osobních údajů;

5. si je vědoma své plné odpovědnosti za zpracování osobních údajů a důsledků spojených s porušením povinností stanovených jí jako správci osobních údajů platnou a účinnou právní úpravou ochrany osobních údajů představovanou zejména GDPR.

Osobní údaje, které zejména zpracováváme (zákazník/odběratel, dodavatel, zástupce právnické osoby, podnikající fyzická osoba):
1) identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození)
2) kontaktní údaje (adresa trvalého bydliště, sídla a provozovny, kontaktní telefon, e-mailová adresa)
3) IČ
4) DIČ – rodné číslo
5) pracovní pozice
6) bankovní spojení a číslo účtu
7) další údaje nutné pro plnění smlouvy

K předání osobních údajů do žádné třetí země ani do žádné mezinárodní organizace nedochází a ani takové předání neplánujeme.

Jako subjekt údajů máte následující práva:
• požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás jako správce zpracováváme ve smyslu článku 13, článku 14 a dále článku 15 nařízení GDPR
• požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů ve smyslu článků 16 a 17 nařízení GDPR,
• požadovat omezení zpracování osobních údajů ve smyslu článku 18 nařízení GDPR • vznést námitku proti zpracování osobních údajů článku 21 nařízení GDPR
• právo na přenositelnost svých osobních údajů ve smyslu článku 20 nařízení GDPR
• právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, a to včetně profilování ve smyslu článku 22 nařízení GDPR
• odvolat kdykoli svůj souhlas se zpracováním
• na oznámení, že došlo k porušení zabezpečení jeho osobních údajů ve smyslu článku 34 nařízení GDPR
• právo podat stížnost u dozorového úřadu článku 13, článku 14 a dále článku 15 nařízení GDPR, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Praha, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Uplatnění kteréhokoli z Vašich práv uvedených v nařízení GDPR:Uplatnění práva musí být předloženo písemně v sídle naší firmy, s Vaší prokazatelnou identifikací a její autentizací pověřeným pracovníkem.

Informace, na které máte jako subjekt údajů právo, Vám poskytneme na základě Vaší žádosti, rovněž v sídle společnosti po prokázání Vaší identity a její autentizaci.

Při žádosti zaslané poštou nebo e -mailem, bude žadateli sděleno, že pokud nebude řádně ztotožněn, nebude správce moci jeho žádost vyřídit.

Při žádosti zaslané prostřednictvím datové schránky, se má za to, že osoba, která používá datovou schránku, se tím pro účely podání žádosti považuje za řádně ztotožněnou.

Žádost o přístup k informacím je správce povinen vyřídit neprodleně, nejpozději však do 30 dnů.

Vydal: Hepos, spol. s r.o.,  Ing. Petr Mašek

Datum vydání: 14.11.2023

Účinnost od: 14.11.2023

Back to Top
Vyberte si měnu
CZK Česká koruna
EUR Euro