1.   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Hepos, spol. s r.o.
se sídlem: Masarykova 753, Valašské Meziříčí IČ: 46580549 tel.: +420 606 028 784
email: hepos@heposvm.cz

2.   OBJEDNÁVKA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při objednávce budou požadovány Vaše platné identifikační údaje. Tyto údaje jsou nezbytné pro vystavení daňového dokladu a doručení zboží. Prodávající nenese odpovědnost za problémy
vzniklé uvedením nesprávných či neúplných údajů, zvláště pak při neuvedení telefonického kontaktu. Společnost HEPOS spol, s. r. o. provozovatel obchodu www.heposvm.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb.

V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.
Zákazník může písemně zažádat o odstranění údajů z databáze společnosti.
Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

3.   POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem. Pro potvrzení Vás u některých objednávek (např. při odběru většího množství apod.) zkontaktujeme telefonicky.

4.   ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to výhradně e-mailem zaslaným na adresu j.gaba@heposvm.cz nebo tel. +420 776 729 330

5.   CENY, PLATBA, DOPRAVA, POŠTOVNÉ A BALNÉ

Postup při přebírání zásilky:

 • Zkontrolujte, zda není obal výrobku poškozen.
 • Pokud obal bude jevit známky poškození (např. bude protržený, rozlepený apod.), zboží nepřebírejte nebo převezměte s výhradou.
 • Při případném zjevném poškození doporučujeme zboží nepřijímat a sepsat s dopravcem protokol o poškození, v případě, že obal bude v pořádku, zboží zaplaťte a převezměte.
 • Upozorňujeme, že podle podmínek dopravce nemůžete zboží před zaplacením a převzetím rozbalit a překontrolovat.
 • Ihned po převzetí, maximálně do 48 h, překontrolujte obsah zásilky.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny.
Pro kontrolu obdrží zákazník do 24 hodin potvrzující email.
Objednané zboží Vám zašleme přepravními službami dle zvoleného výběru v internetovém obchodě.
Platba za zboží probíhá v hotovosti, nebo kartou řidiči, dopravní služba Vám vystaví doklad o zaplacení pouze na Vaši žádost!
Některé dopravní služby potvrzení o úhradě zasílají pouze na mail zákazníka.
Při nezastižení adresáta, je se zásilkou nakládáno dle pravidel konkrétní dopravní služby. Pokud po rozbalení zjistíte poškození výrobku, neprodleně nás kontaktujte.
Při pozdějším oznámení nemůže být Vaše reklamace kladně vyřízena.
Při rozbalení dbejte na to, abyste obal a vnitřní výplně rozbalováním nepoškodili. Poskytovatel platební brány je společnost ComGate Payments, a.s.
Více informací naleznete na těchto odkazech: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana
https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové E-mail: platby-podpora@comgate.cz Tel: +420 228 224 267
Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat
kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku.
Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.
Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce, pokud se kupující s prodávajícím nedohodne jinak.
Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím.
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s
opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil. Nepřevezme-li kupující zboží při jeho dodání dopravcem, zboží je
následně vráceno prodávajícímu a současně kupující od kupní smlouvy neodstoupí ve lhůtě 14 dnů od marného doručení zboží, je prodávající oprávněn požadovat po zákazníkovi náklady
účtované dopravcem na dodání zboží zpět prodávajícímu.
Tento náklad představuje pro prodávajícího škodu, která vznikla porušením zákonných povinností zákazníka ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku.
Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých) a dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
Nepřevzetí zboží ve vztahu k podnikateli.
Nepřevezme-li zákazník podnikatel zboží při jeho dodání přepravcem, zboží je následně vráceno nám jako prodávajícímu, jsme oprávněni požadovat po zákazníkovi podnikateli náklady účtované přepravcem na dodání zboží zpět na naši adresu.
Tento náklad představuje pro prodávajícího škodu, která vznikla porušením zákonných povinností zákazníka podnikatele ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku.
Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých) a dále je oprávněna od kupní smlouvy odstoupit.

Nárok na úhradu nákladů za uskladnění zboží a nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností zákazníka : podle této části VOP jsme oprávněni v souladu s § 2913 občanského zákoníku jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

6. DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 3 do 10 pracovních dnů pro oba způsoby doručení, není-li uvedeno jinak. V případě, že nebude možné objednávku vyřídit nebo některé zboží nebude skladem, budeme Vás o této skutečnosti neprodleně informovat.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
Zboží se již nevyrábí, nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
V případě, že kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět.
Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce, nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží.

7. DODÁNÍ DAŇOVÉHO A ZÁRUČNÍHO LISTU

Daňový doklad je zasílán přímo se zásilkou.

8. ODSTOPUPENÍ OD SMLOUVY – VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V souladu se zákonem č. 367/2000 má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od
převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena:

 • kontaktujte nás a dohodněte si způsob vrácení zboží;
 • zboží, které budete vracet v rámci této záruky zpět musí být zabaleno v původním obalu, nesmí nést známky užití, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a musí být odesláno s kopií dokladu o koupi;
 • náklady na přepravu zboží k dodavateli nese v plné výši zákazník;
 • peníze za zboží Vám budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží;

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady zákazníka zpět.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
V případě rozporu s kupní smlouvou má zákazník právo od smlouvy odstoupit.
Kupující má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou.
Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

9. REKLAMACE A ZÁRUKA

Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Případné reklamace vyřídíme s Vámi individuální dohodou k Vaší spokojenosti v souladu s platným právním řádem.
Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady.
Pokud budou taková poškození zjištěna, je kupující tuto skutečnost povinen neprodleně hlásit naší firmě.
Za vady vzniklé přepravcem neručíme (viz. postup při přebírání zásilky). Informace o nejbližším servisním středisku Vám poskytneme telefonicky nebo emailem.
Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží k nám).
Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
Záruka se nevztahuje na:

 • vady vzniklé běžným používáním;
 • nesprávným použitím výrobku;
 • nesprávným skladováním.

Postup při reklamaci:

 1. informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem gaba@heposvm.cz či písemně na adrese Masarykova 753, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ.
 2. zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši Pokud bude balík zaslán na dobírku, nebude převzat!
 3. zákazník se může o průběhu reklamace informovat emailem gaba@heposvm.cz
 4. ukončení a o výsledku reklamace bude zákazník informován telefonicky nebo

Zákon o ochraně spotřebitele – § 19 odst. 3 stanovuje:

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Dnem uplatnění reklamace se rozumí den přijetí reklamace na provozovně ve Valašským Meziříčím. (viz. kontaktní údaje)
Firma je zapsána u KS v Ostravě – odd. C, vložka 3605.
Adresa: Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou, Masarykova 753, PSČ 75701

Back to Top
Vyberte si měnu
CZK Česká koruna
EUR Euro